QUEN SOMOS?

O departamento de Orientación é a estrutura organizativa do centro dende a que se coordina a Acción Titorial, a Atención a Diversidade e a Orientación Académico Profesional.

 

 QUEN O FORMAMOS?

 O formamos a Coordinadora de Orientación, as xefaturas de estudos, o Coordinador de Pastoral, a especialista en Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe, os titores e os profesores de reforzo ou apoio. Aínda que o formamos moita xente as persoas de referencia somos:

A orientadora: Bea Díaz

Mestra de AL: Patricia Amor

Mestra de PT: Paula Opazo

 

QUE FACEMOS?

 A nosa tarefa céntrase principalmente no alumnado, nas familias e no profesorado do centro.

 Os nosos obxectivos xerais para este curso que está a comezar serán:

 

 1. Traballar na coordinación do departamento de orientación coa Dirección, coas xefaturas de estudos, coordinador de pastoral, titores e profesorado en xeral.

 2. Elaborar PAT, PAD, POAP e facer seguimento dos mesmos.

 3. Coordinar a programación, realización e avaliación das actividades de orientación e da acción educativa do Centro.

 4. Asesorar tecnicamente aos órganos do Centro en relación co proceso de ensinanza - aprendizaxe, a avaliación e a atención á diversidade do alumnado.

 5. Proporcionar ao alumnado e as súas familias información e orientación sobre alternativas educativas e profesionais e opcións de futuro.

 6. Elaborar actividades, estratexias e programas de prevención e orientación persoal, escolar, profesional e de reposta ás necesidades educativas diversas.

 7. Realizar a avaliación psicopedagóxica individualizada do alumnado e elaborar propostas de intervención.

 8. Coordinar o traballo dos especialistas que atenden de xeito específica aos alumnos con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE).

 9. Fomentar a implicación de todo o profesorado na atención á diversidade.

 10. Coordinar, apoiar e asesorar en relación a actividades de orientación, titoría, de formación e perfeccionamento do profesorado e familias.

 11. Coñecer e Coordinarse con outros recursos da cidade que poidan servir de apoio á labor do centro.

 12. Dinamizar o Plan de Convivencia do Centro

 

 COMO PODEDES CONTACTAR CONNOSCO

 Podedes poñervos en contacto connosco por medio de:

 Os titores/as

 Plataforma educ@mos

 O correo: dplorientacion@gmail.com