• https://www.escuelascatolicas.es/pacto-educativo-global/


"O NOSO PLANETA ESTÁ NAS NOSAS MANS"

Ao longo desta semana estamos realizando diferentes actividades para concienciar ao alumnado e rematar  cun acto que terá lugar o día 24 de marzo ás 12:30 co gallo de reivindicar a "hora do planeta".

Ás 12:30 iniciamos a nosa marcha-protesta co seguinte percorrido: sairemos da praza da Milagrosa e daremos a volta á maza pola rúa Mallorca, Avenida da Coruña, Curros Enríquez e de novo irémonos colocando na praza da Milagrosa para construír unha figura humana e posteriormente proceder a lectura dun manifesto.

No noso cole desde as 11:00, na medida do posible, procederemos ao apagado de luces, lousas dixitais, ordenadores... e instamos ao noso barrio a que secunde esta iniciativa tralo toque das campas da igrexa.

Todos xuntos podemos conseguir un planeta mellor! Únete a nosa iniciativa!

O benestar emocional é un concepto amplo que ten que ver, non só coa experiencia subxectiva de sentirse ben, en harmonía e con tranquilidade, senón tamén coa experiencia persoal de satisfacción por ser quen de afrontar dificultades e superar de xeito positivo ou adaptativo ás contrariedades que se presentan na vida cotiá. É un aspecto clave da saúde mental, para todas as persoas, tamén obviamente para nenos, nenas e adolescentes.

Segundo a OMS, no seu plan de acción integral sobre saúde mental, para o período 2013-2020, a saúde ou o benestar emocional é un “estado de ánimo no cal a persoa dáse conta das súas propias aptitudes, pode afrontar as presións normais da vida, pode traballar de xeito máis produtivo e pode facer unha contribución á comunidade”.

Este benestar emocional, ten puntos clave nos que podemos incidir tanto dende o colexio como dende a casa, para que sexa algo máis doado de conseguir.

A psicoloxía positiva enfócase no estudo das emocións e características positivas e como estas poden ser cultivadas nos individuos para lograr unha vida plena e satisfactoria. No caso dos nosos nenos/as e adolescentes, a psicoloxía positiva enfócase en promover o seu benestar emocional a través de técnicas e ferramentas que fomenten a resiliencia, o optimismo, a motivación e o sentido de futuro.

O optimismo é unha actitude mental que se enfoca en atopar o lado positivo das situacións e en ver o futuro con esperanza. As persoas optimistas teñen unha maior capacidade para enfrontar situacións difíciles e superar obstáculos, o que lles permite desenvolver unha maior resiliencia e autoconfianza.

Outro aspecto clave do benestar emocional é a motivación. A motivación é a forza que impulsa aos nenos e adolescentes a alcanzar os seus obxectivos e metas. Os e as que teñen unha forte motivación adoitan ser máis perseverantes e teñen unha maior capacidade para superar os obstáculos que se lles presentan no camiño.

O sentido de futuro é outro elemento importante, refírese a que o futuro é algo fundamental no noso día a día, xa que constantemente estamos planeando, case sen darnos conta, sobre o que imos facer máis tarde, mañá, a próxima semana, o mes que vén ou en varios anos. A incerteza provócanos ansiedade, estrés, en cambio, cando consideramos que diriximos o noso barco, sentímonos máis capaces de dominar as circunstancias adversas e enfrontámonos máis directamente aos problemas. Ademais as nenas, nenos e adolescentes que teñen un sentido de futuro positivo son máis propensas/os a establecer metas realistas e a traballar de maneira constante para alcanzalas. O sentido de futuro tamén está relacionado coa capacidade dos nenos, nenas e adolescentes para planificar e tomar decisións que lles permitan alcanzar os seus obxectivos.

O perdón tamén é un aspecto moi importante, xa que lles permite liberarse de emocións negativas como o rancor e a ira, e fai que sexan máis felices, teñan relacións máis saudables e que poidan avanzar nas súas vidas.

O estilo explicativo é outra ferramenta que pode ser utilizada para promover o benestar emocional, refírese á maneira en que as persoas se explican os eventos que suceden nas súas vidas. As que teñen un estilo explicativo positivo son máis propensas a ver os eventos negativos como algo temporal e específico, en lugar de algo permanente e xeneralizado. Isto permítelles superar situacións difíciles de maneira máis efectiva.

O crecemento postraumático ou resiliencia, refírese á capacidade das persoas para crecer e desenvolverse despois de experimentar situacións traumáticas. Os nenos/as e adolescentes que experimentan situacións traumáticas ou difíciles, poden desenvolver unha maior capacidade para superar obstáculos e enfrontar situacións difíciles, o que lles permite crecer e desenvolverse de maneira positiva.

Por último, pero non menos importante é o sentido do humor, xa que permite manexar situacións difíciles de maneira máis efectiva e ter unha actitude máis positiva ante a vida.

A modo de conclusión, resaltar que é imposible non sufrir nunca unha situación difícil, polo que o importante é dar ferramentas e apoio aos nosos fillos/as para que cando teñan un problema, saiban afrontalo e superalo.

Hábitos e técnicas de estudo

Durante as etapas de Primaria e  Secundaria, os escolares deben poñer as bases para ir construíndo  a aprendizaxe dos contidos do currículo. Profesores e familias deben asegurarse de que eses cimentos queden ben asentados para que esa aprendizaxe sexa significativa, reflexiva, e crítica.

O papel que xogan as familias na ensinanza dos  fillos/as é esencial. Nas primeiras etapas educativas, o obxectivo fundamental debe ser detectar, previr e corrixir calquera dificultade que se poda presentar na adquisición das aprendizaxes básicas e afrontala coa maior rapidez e eficacia para que non interfira; ou que o faga no menor grado posible no rendemento académico

                    Como crear o hábito de estudo nos/as nenos/as:

As familias poden facer moito para axudar no estudo dos seus fillos/as: controlar o tempo adicado ao mesmo nas etapas máis pequenas ata que se cre o hábito e sexan autónomos/as na aprendizaxe e aplicar medidas dirixidas máis ao esforzo que realizan os seus fillos/as que ao rendemento en si.

Ademais, temos que ser conscientes de que a orientación para a súa vida profesional debe comezar de maneira temperá, non cunha  finalidade concreta por unha carreira ou outra; senón dirixila aos seus ámbitos de interese, para aumentar a motivación e trazar uns obxectivos xerais, unhas metas e así dotar de sentido ao feito de estudar e aprender.

                    Estratexias de aprendizaxe na infancia

 Organizarse. Convén acostumar aos nenos/as dende moi pequenos no uso das axendas, á planificación do tempo. O primeiro que debemos facer é, por tanto, axudarlles a levar un análise das actividades diarias, seguindo estas pautas:

- Programar as actividades, tanto as diarias como as semanais.

-Dividir o tempo deestudo do dediversión.

- Aproveitar os ratos libres.
- Elixir  ben as actividades extraescolares e os seus horarios. Non utilizalas como premio ou como castigo.
- Non deixar para máis adiante o comezo do estudo.
- Non esquecer a data límite para estudar.

O lugar de estudo debe ser un lugar para traballar. Na actualidade, os nenos/as desfrutan de moitos recursos, por iso, é preciso delimitar un espazo, libre de distraccións.

Memorizar  Hai que facer uso das técnicas de subliñado, realización de esquemas e mapas conceptuais para elaborar e codificar da mellor maneira posible a información extraída. Si os/as alumnos/as non practican estas estratexias de codificación da información de maneira correcta, terán dificultades para a súa utilización en etapas superiores.

Repasar e revistar é fundamental. A falta de tempo, deixar o estudo para o último día, confiarse, etc. leva a que o día do exame o neno ou nena se quede coa mente en branco; o tema, o dato sóalle pero non acaba de evocalo e moitísimo menos é capaz de expresar satisfactoriamente o seu contido. A revisión ten como obxectivos a elaboración de materiais que faciliten no posible o proceso de interiorización e memorización; fichas de sínteses, táboas terminolóxicas,….

Falta de concentración e distraccións. Ás veces o problema non é o lugar de estudo apropiado, nin o horario, nin as técnicas instrumentais, senón algo tan frecuente como son as distraccións. A falta de concentración éconstante, é algo moi importante detectalo e axudar a enfocalo.

Interese e motivación. O cambios, a presión do grupo e a esixencia crecente do medio familiar e escolar ante o seu futuro profesional fan que para algúns/as rapaces/as estudar resulte moi difícil ou case imposible. En moitas ocasións, existe unha completa falta de motivación para todo aquilo que teña algo que ver coa escola, unha situación que é obxecto de ansiedade constante para moitas familias.

O fenómeno é cada vez máis frecuente e máis intenso. En situacións así é mester que  entendan que estudan para si mesmos/as e que é un dereito de toda persoa pero tamén un debe cara á sociedade.

A modo de conclusión, resaltamos a importancia duns bos hábitos de estudo, dende os primeiros anos, sempre acorde á idade do noso/a fillo/a, para que se vaia desenvolvendo esta habilidade, ao igual que se desenvolven outras, como a lectura, andar en bici, etc.

 

contacto