PREVENCIÓN E ACTUACIÓN ANTE O CONSUMO DE SUBSTANCIAS

 

Os pais e nais de nenos/as adolescentes enfróntanse a miúdo co problema do consumo de substancias: tabaco, alcohol, pastillas, droga…..As familias deben de saber coma abordar este tema, sen dramatismo, con coñecementos e ferramentas suficientes. A prevención do consumo de substancias é tarefa de todos/as, pero a familia ten un papel primordial e indiscutible.

 

- Os perigos de consumo de substancias:

 

En xeral, as drogas afectan á saúde das persoas así como ao seu desenvolvemento persoal, este feito increméntase aínda máis no caso de xóvenes adolescentes.

O consumo de substancias induce a comportamentos descontrolados nos que non se miden os riscos nin as consecuencias dos mesmos.

Un dos riscos máis perigosos é a capacidade que posúen para crear dependencia, e outros dos perigos é a adulteración das mesmas, xa que en moitas ocasións o consumidor/a non sabe o que están tomando co que iso supón.

 

- O uso recreativo do consumo de substancias:

 

A maioría do consumo actual dos xóvenes relaciónase co tempo de lecer e con actividades de ocio. De feito a dimensión lúdica é referida pola maioría dos consumidores para xustificar o consumo.

Cando nos referimos ao consumo recreativo de substancias, limitado aos fines de semana, parece coma si nos estivésemos referindo a un consumo non problemático. Pero isto é un grave error.

 

- Factores de risco no consumo de substancias:

 

Cada persoa persigue algo distinto cando toma algunha substancia, non existe unha única causa. Algún estudos afirman que o que inflúe no consumo é un conxunto de características persoais e ambientais que aumentan a probabilidade de que unha persoa sea consumidora. Sinalan dous tipos de factores:

 

Factores individuais: baixa autoestima, gusto por experimentar novas sensacións, frustración…...

 

Factores ambientais: o contexto onde nos movemos, o grupo de iguais, o rol establecido…. A familia tamén pode actuar como factor de risco si se manifestan hábitos e tolerancia cara ao consumo, ou si se ten un estilo educativo inapropiado ( exceso de disciplina ou demasiado permisibilidade).

 

-Que facer ante unha situación de consumo?

 

Moitos mozos e mozas menten sobre o consumo, pero si a familia ten sospeitas ou evidencias poden recorrer ao Departamento de Orientación e aos Servizos Sanitarios.

É preciso que a familia actúe con calma, sen dramatizar, aínda cando se manifestan signos evidentes de consumo.

Ás veces a culpa é o sentimento de fracaso son reaccións comúns.

Debemos evitar o castigo coma único recurso, tampouco acosaremos con preguntas, sospeitas, acusacións, etc pois senón só conseguiremos rexeitamento e illamento. Polo contrario, temos que dialogar analizando as circunstancias que puideron ser desencadeantes do consumo; debemos transmitirlle confianza e crer na súa capacidade para deixar de ser consumidor/a de substancias.

 

 

Fonte utilizada:file:///U:/8%20ORIENTACIÓN/5%20ESCOLA%20PAIS/18-19/consumo%20de%20sustancias.pdf

contacto