Actitude das Familias fronte á escola.

 

A Educación é una tarefa compartida entre as familias e a escola quen ten que ter como obxectivo principal a educación integral do neno/a.

A familia xoga un papel primordial no desenvolvemento social. É dentro dela onde se establecen os primeiros vínculos emocionais, os primeiros aprendizaxes sociais básicos: linguaxe, valores, control da impulsividade, condutas sociais …..A familia vai ser polo tanto o primeiro axente de socialización, vai actuar de chave de apertura do neno/a a outros contextos. Son as familias as que deciden en qué momento van a incorporar aos seus fillos/as á Educación Infantil, seleccionado o tipo de centro ao que acudirá, son a súa vez os que fan posible os primeiros contactos sociais do nenos/a con persoas alleas a súa familia.

 

As familias son protagonistas fundamentais no proceso educativo dos nosos/as nenos/as. A colaboración con eles debe garantirse dende todas e cada una das función que se dan na escola. Para elo , debemos establecer uns canles de información e participación que proporcionen un intercambio sobre as actitudes e progresos dos nenos/as, como un intercambio de información bidireccional sobre os acontecemento relevantes da vida dos noso alumnado.

 

Unha boa interacción entre a escola e a familia, ofrece ao neno/a unha imaxe de acercamento e de relación entre as persoas que se ocupan do seu coidado, e otorga ao ámbito escolar un carácter de familiaridade e seguridade. Cada relación familia-educador/a é única e orixinal, por iso debe ser individualizada, debe estar baseada na confianza e no coñecemento mutuo.

 

Existen diversos factores que contribúen dunha forma ou outra a que o proceso de desenvolvemento do neno sexa o máis rico e integral posible. Este variado conxunto de factores , a familia e a escolar convértense nos elementos principais a ter en conta: son os dous pelares imprescindibles dos que o neno forma parte, permitindo a súa identidade; son as plataformas de lanzamento para a vida adulta , para todo iso é mester que ambos sistemas camiñen nunha mesma dirección , buscando obxectivos comúns no proceso educativo do rapaces.