COMUNICACIÓN Á COMUNIDADE EDUCATIVA nº 5

 

Despois da realización do sorteo público no salón de actos do centro para a elección dos membros das mesas electorais para proceder á renovación parcial do Consello Escolar, os resultados foron os seguintes:

 

1º) MEMBROS DAS MESAS ELECTORAIS

PAIS, NAIS E TITORES LEGAIS:

Don Javier Costoya

Don José Luis Castiñeira (suplente)

Don Óscar Trigo (suplente)

Don Antonio Rodríguez (suplente)

Na reunión da Xunta electoral do 15 de novembro acordamos a asistencia soamente dun pai, nai ou titor legal ademais do presidente, dadas as dificultades para atopar persoas dispoñibles.

 

ALUMNADO:

Don Diego Mirón

Dona Jessica dos Santos

Don Miguel Ángel Saavedra (suplente)

 

PROFESORADO:

Formarán parte da mesa electoral o profesor/a de menor e maior idade.

 

 

2º) VOTACIÓNS:

Como xa se indicara quedan CONVOCADAS as VOTACIÓNS para o MARTES 27 de novembro de 2018:

Pais, nais e titores legais: no salón de actos entre as 13.30 e as 16.00 horas (necesario documento identificativo).

Profesorado: nun claustro extraordinario ás 17.00 horas.

Alumnado: na biblioteca do centro entre as 11.45 e as 12.30 horas.

 

En Lugo, a 21 de novembro de 2018.

 

 

 

Asdo. Óscar Bartolomé Fernández

Presidente da Xunta Electoral