COMUNICACIÓN Á COMUNIDADE EDUCATIVA nº 2

 

Sendo as 11.20 horas da mañá do día 2 de novembro de 2018, e na presenza dos consellos de aula de 1º de ESO, das delegadas de 4º de ESO, da administradora e do director do centro procedeuse, no salón de actos do centro, ao sorteo para designar os membros da Xunta Electoral.

Fan de secretarios do proceso Martín R. A. e Claudia N. B. Comunícase que se elixe un representante e dous suplentes.

Representantes de pais/nais/titores legais (Neste caso son 5 por maior dificultade de asistencia. Se non pode ninguén falarase coa ANPA para que asista unha persoa en representación).

Alberto E. V.

Marta A. L. (suplente 1ª)

Plamena B. V. (suplente 2ª)

Antonio V. B. (suplente 3º)

Óscar S. F. (suplente 4º)

Seguidamente sortéanse os representantes do profesorado.

José Carlos G. D.

Patricia Z. R. (suplente 1º)

Iván P. F. (suplente 2º)

A continuación sortéanse os representantes do alumnado:

Alba M. V.

Mateo M. A.(suplente 1ª)

Andrea R. G. (suplente 2º)

Finalmente, a represente do PAS será dona Beatriz Villar Díaz.

 

Péchase o acto ás 11.35 horas.

 

En Lugo, a 2 de novembro de 2018

 

Secretario 1º

Secretaria 2ª

Presidente

 

 

 

 

Martín R. A.

Claudia N. B.

Óscar Bartolomé Fernández

 

COMPOSICIÓN DOS MEMBROS DA XUNTA ELECTORAL DO PROCESO DE RENOVACIÓN PARCIAL DO CONSELLO ESCOLAR

 

Despois de falar coas persoas escollidas no sorteo e vistas as posibilidades e as dificultades persoais a Xunta Electoral quedará constituída da seguinte maneira:

 

Presidente

Óscar Bartolomé Fernández

Representante da Entidade Titular

José Carlos González Dávila

Representante do Profesorado

Iván Prol Fernández

Representante dos Pais-Nais

Marta Flórez Saavedra

Representante do Alumnado

Alba Madarro Vázquez

Representante do Persoal non docente

Beatriz Villar Díaz

 

 

 

Atentamente,

 

 

 

Asdo. Óscar Bartolomé Fernández

Director